Dyskusja:14-11.03: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 244: Linia 244:
  
 
'''Stanowisko PTI:''' w art. 11.1 dodać „''Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach''."<br />
 
'''Stanowisko PTI:''' w art. 11.1 dodać „''Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach''."<br />
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 12:42, 29 lis 2014 (CET)
+
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 12:42, 29 lis 2014 (CET)<br />
 +
===========================================================================================================================================<br />
 +
Treść uzgodniona z drobnymi poprawkami interpunkcyjnymi:<br />
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt ustawy o biegłych sądowych. Petryfikuje on stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej wagi. Nie porządkuje w sposób systemowy zarówno procesu opiniowania przez biegłych jak i statusu, zadań oraz zakresu działań samych biegłych, które to elementy zawarte są w licznych innych aktach prawnych (takich jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulującej status biegłego skarbowego, czy Kodeks Postępowania Administracyjnego mówiący również o opiniach biegłych w postępowaniu administracyjnym). W opiniowanym projekcie pojęcie "biegły" stosowane jest niekonsekwentnie, w jednym miejscu, jako funkcja (rola procesowa w konkretnym postępowaniu), zaś w innym, jako tytuł (biegły "z listy"). <br />
 +
Pragniemy też zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie porusza, wielokrotnie podnoszonej przez środowisko biegłych, kwestii przewlekłości wypłat wynagrodzeń dla biegłych, ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania. <br />
 +
Jeśli projektodawca uważa jednak, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na następujące elementy, które zdaniem PTI powinny być zmienione:<br />
 +
W Art. 7. ust 1 pkt. 6, w miejsce warunku niekaralności za przestępstwo umyślne proponujemy wprowadzić wymóg niekaralności. Formami winy nieumyślnej są lekkomyślność oraz niedbalstwo, które nie powinny cechować biegłego, który winien być osobą zaufania publicznego.<br />
 +
W Art. 4. ust 1. sformułowanie o ochronie prawnej biegłych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych może nastręczać trudności interpretacyjne. Pozostawia pole do interpretacji czy ochrona ta dotyczy jedynie na sali sądowej czy także poza nią. W związku z powyższym proponujemy dodać na końcu słowa "od chwili ustanowienia przez Prezesa Sądu Okręgowego aż do końca okresu ustanowienia, zaś osoba wykonująca czynności biegłego w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym, a nie będąca jednocześnie biegłym sądowym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych we wszelkich przypadkach związanych z pełnioną funkcją”<br />
 +
W art. 8 ust. 2 p.3 wymienia się opinię pracodawcy o posiadaniu przez biegłego wiadomości specjalnych. Pragniemy zauważyć, że opinia taka nie jest miarodajna, gdyż pracodawca może wypowiadać się obiektywnie jedynie o posiadaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania przez pracownika prac na określonym stanowisku. Ponadto konstrukcja taka jest archaiczna biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób samozatrudnionych. Należałoby natomiast uwzględnić możliwość wydawania tego rodzaju opinii przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz uczelnie, które mają znacznie większe kompetencje do określenia zakresu wiedzy kandydata na biegłego niż pracodawca. Zdaniem PTI art. 8 ust. 2 p.3 winien przyjąć następującą treść: „opinie organów samorządu zawodowego lub organizacji naukowo-technicznej lub uczelni wyższej o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła".<br />
 +
Ponieważ, biegłym sądowym może stać się również organizacja, należy doprecyzować, kto powinien złożyć przyrzeczenie wobec prezesa sądu okręgowego oraz ukończy organizowane przez niego szkolenie z zakresu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Zdaniem PTI w art. 10 należy dodać: „W imieniu organizacji przyrzeczenie składa jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona.”, w art. 11.1 dodać: „W przypadku organizacji stanowiącej biegłego szkolenie odbywają wszyscy pracownicy, zaangażowani w proces tworzenia opinii". <br />
 +
Uważamy również, że obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji przez biegłego winno być odpowiednio udokumentowane. Zdaniem PTI w art. 11 ust. 1 należy dodać „Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach".<br /><br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:29, 29 lis 2014 (CET)

Wersja z 20:29, 29 lis 2014