Dyskusja:14-11.03: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Linia 220: Linia 220:
 
- po czwarte nie porusza - wielokrotnie podejmowanych przez środowisko biegłych - kwestii związanych z przewlekłością wypłat wynagrodzeń dla biegłych oraz ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania
 
- po czwarte nie porusza - wielokrotnie podejmowanych przez środowisko biegłych - kwestii związanych z przewlekłością wypłat wynagrodzeń dla biegłych oraz ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania
 
Jednak jeśli projektodawca uważa, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na [itd jw]<br />
 
Jednak jeśli projektodawca uważa, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na [itd jw]<br />
Maciej Szmit
+
Maciej Szmit<br />
 +
===========================================================================<br />
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt ustawy o biegłych sądowych. Petryfikuje on stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej wagi. Nie porządkuje w sposób systemowy zarówno procesu opiniowania przez biegłych jak i statusu, zadań oraz zakresu działań samych biegłych, które to elementy zawarte są w licznych innych aktach prawnych takich jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulującej status biegłego skarbowego. W przedmiotowym projekcie pojęcie biegły stosowane jest niekonsekwentnie, w jednym miejscu, jako funkcja, zaś w innym, jako tytuł.
 +
Pragniemy też zwrócić uwagę na wielokrotnie podejmowaną przez środowisko biegłych kwestie związanych z przewlekłością wypłat wynagrodzeń dla biegłych, ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania.
 +
 
 +
Jeśli projektodawca uważa jednak, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na art. 7.1 ust. 6, w którym jest mowa o warunku niekaralności za przestępstwo umyślne. Formami winy nieumyślnej są lekkomyślność oraz niedbalstwo, które nie powinny cechować biegłego, który winien być osobą zaufania publicznego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' Zmienić wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne na wymóg niekaralności.
 +
 
 +
Art. 4.1. mówiący o ochronie prawnej biegłych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych jest nieprecyzyjny. Pozostawia pole do interpretacji czy ochrona ta dotyczy jedynie nas sali sądowej czy także poza nią.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' art. 4.1 uzupełnić o następującą treść: „.. ''we wszelkich przypadkach związanych z pełnioną funkcją''”
 +
 
 +
W art. 8.1 ust. 2 p.3 wymienia się opinię pracodawcy o posiadaniu przez biegłego wiadomości specjalnych. Pragniemy zauważyć, że opinia taka nie jest miarodajna, gdyż pracodawca może wypowiadać się obiektywnie jedynie o posiadaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania przez pracownika prac na określonym stanowisku. Zabrakło też opinii stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz uczelni wyższych, które mają znacznie większe kompetencje do określenia zakresu wiedzy kandydata na biegłego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' art. 8.1 ust. 2 p.3 winien przyjąć następującą treść: „''opinie organów samorządu zawodowego lub organizacji naukowo-technicznej lub uczelni wyższej o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła''".
 +
 
 +
Ponieważ, biegłym sądowym może stać się również organizacja, należy doprecyzować, kto powinien złożyć przyrzeczenie wobec prezesa sądu okręgowego oraz ukończy organizowane przez niego szkolenie z zakresu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' w art. 10 dodać: „''W imieniu organizacji przyrzeczenie składa jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona''.”, w art. 11.1 dodać: „''W przypadku organizacji stanowiącej biegłego szkolenie odbywają wszyscy pracownicy, zaangażowani w proces tworzenia opinii''."
 +
 
 +
Uważamy również, że obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji przez biegłego winno być odpowiednio udokumentowane.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' w art. 11.1 dodać „''Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach''."<br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 12:42, 29 lis 2014 (CET)

Wersja z 11:42, 29 lis 2014