Dyskusja:14-11.03: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(wpis)
 
Linia 211: Linia 211:
 
Panowie MS nawet nas nie zaczepiało, opinia to nasza własna inicjatywa.<br />
 
Panowie MS nawet nas nie zaczepiało, opinia to nasza własna inicjatywa.<br />
 
Januszu jesteśmy w impasie! Wesprzyj nas!<br />
 
Januszu jesteśmy w impasie! Wesprzyj nas!<br />
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 19:54, 28 lis 2014 (CET)
+
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 19:54, 28 lis 2014 (CET)<br />
 +
IMO należy napisać, że się nam nie podoba ("ale myśmy mówili") a swoją drogą napisać, że najbardziej nam się nie podoba to i owo i że gdyby zamiast tego było to i tamto to w sumie nie podobałoby sie nam mniej. A poważnie: jeśli będzie "wola polityczna" to te ustawę przeforsują per fas et nefas (nie zorganizujemy protestów na miarę ACTA, Rejtana też nie mamy wśród członków) więc lepiej, żeby ją przeforsowali w postaci mniej złej. A jeśli tej woli nie będzie to i ustawy nie będzie, więc nie ma problemu. Czyli jakoś tak, że:
 +
 
 +
PTI negatywnie ocenia opiniowany projekt ustawy jako całość, bowiem:
 +
- po pierwsze w dużej mierze petryfikuje ona stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej rangi,
 +
- po wtóre  nie porządkuje w sposób systemowy zagadnienia opiniowania oraz biegłych, przepisy dotyczące których rozproszone są w kilkudziesięciu ustawach (z kwestii pominiętych w projekcie można choćby wspomnieć o uregulowaniach dotyczących biegłych skarbowych czy biegłych w postępowania administracyjnych),
 +
- po trzecie zaś nie rozróżnia w sposób wyraźny kiedy mówi o biegłym "z listy" (jako tytule" - np art. 4 ust 2), a kiedy o roli procesowej, zwanej tu "funkcją" (np art 5). 
 +
- po czwarte nie porusza - wielokrotnie podejmowanych przez środowisko biegłych - kwestii związanych z przewlekłością wypłat wynagrodzeń dla biegłych oraz ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania
 +
Jednak jeśli projektodawca uważa, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na [itd jw]<br />
 +
Maciej Szmit<br />
 +
===========================================================================<br />
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt ustawy o biegłych sądowych. Petryfikuje on stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej wagi. Nie porządkuje w sposób systemowy zarówno procesu opiniowania przez biegłych jak i statusu, zadań oraz zakresu działań samych biegłych, które to elementy zawarte są w licznych innych aktach prawnych takich jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulującej status biegłego skarbowego. W przedmiotowym projekcie pojęcie biegły stosowane jest niekonsekwentnie, w jednym miejscu, jako funkcja, zaś w innym, jako tytuł.
 +
Pragniemy też zwrócić uwagę na wielokrotnie podejmowaną przez środowisko biegłych kwestie związanych z przewlekłością wypłat wynagrodzeń dla biegłych, ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania.
 +
 
 +
Jeśli projektodawca uważa jednak, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na art. 7.1 ust. 6, w którym jest mowa o warunku niekaralności za przestępstwo umyślne. Formami winy nieumyślnej są lekkomyślność oraz niedbalstwo, które nie powinny cechować biegłego, który winien być osobą zaufania publicznego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' Zmienić wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne na wymóg niekaralności.
 +
 
 +
Art. 4.1. mówiący o ochronie prawnej biegłych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych jest nieprecyzyjny. Pozostawia pole do interpretacji czy ochrona ta dotyczy jedynie nas sali sądowej czy także poza nią.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' art. 4.1 uzupełnić o następującą treść: „.. ''we wszelkich przypadkach związanych z pełnioną funkcją''”
 +
 
 +
W art. 8.1 ust. 2 p.3 wymienia się opinię pracodawcy o posiadaniu przez biegłego wiadomości specjalnych. Pragniemy zauważyć, że opinia taka nie jest miarodajna, gdyż pracodawca może wypowiadać się obiektywnie jedynie o posiadaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania przez pracownika prac na określonym stanowisku. Zabrakło też opinii stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz uczelni wyższych, które mają znacznie większe kompetencje do określenia zakresu wiedzy kandydata na biegłego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' art. 8.1 ust. 2 p.3 winien przyjąć następującą treść: „''opinie organów samorządu zawodowego lub organizacji naukowo-technicznej lub uczelni wyższej o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła''".
 +
 
 +
Ponieważ, biegłym sądowym może stać się również organizacja, należy doprecyzować, kto powinien złożyć przyrzeczenie wobec prezesa sądu okręgowego oraz ukończy organizowane przez niego szkolenie z zakresu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' w art. 10 dodać: „''W imieniu organizacji przyrzeczenie składa jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona''.”, w art. 11.1 dodać: „''W przypadku organizacji stanowiącej biegłego szkolenie odbywają wszyscy pracownicy, zaangażowani w proces tworzenia opinii''."
 +
 
 +
Uważamy również, że obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji przez biegłego winno być odpowiednio udokumentowane.
 +
 
 +
'''Stanowisko PTI:''' w art. 11.1 dodać „''Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach''."<br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 12:42, 29 lis 2014 (CET)<br />
 +
===========================================================================================================================================<br />
 +
Treść uzgodniona z drobnymi poprawkami interpunkcyjnymi:<br />
 +
 
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt ustawy o biegłych sądowych. Petryfikuje on stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej wagi. Nie porządkuje w sposób systemowy zarówno procesu opiniowania przez biegłych jak i statusu, zadań oraz zakresu działań samych biegłych, które to elementy zawarte są w licznych innych aktach prawnych (takich jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulującej status biegłego skarbowego, czy Kodeks Postępowania Administracyjnego mówiący również o opiniach biegłych w postępowaniu administracyjnym). W opiniowanym projekcie pojęcie "biegły" stosowane jest niekonsekwentnie, w jednym miejscu, jako funkcja (rola procesowa w konkretnym postępowaniu), zaś w innym, jako tytuł (biegły "z listy"). <br />
 +
Pragniemy też zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie porusza, wielokrotnie podnoszonej przez środowisko biegłych, kwestii przewlekłości wypłat wynagrodzeń dla biegłych, ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania. <br />
 +
Jeśli projektodawca uważa jednak, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno z jakichś względów wejść w życie, to zwracamy uwagę na następujące elementy, które zdaniem PTI powinny być zmienione:<br />
 +
W Art. 7. ust 1 pkt. 6, w miejsce warunku niekaralności za przestępstwo umyślne proponujemy wprowadzić wymóg niekaralności. Formami winy nieumyślnej są lekkomyślność oraz niedbalstwo, które nie powinny cechować biegłego, który winien być osobą zaufania publicznego.<br />
 +
W Art. 4. ust 1. sformułowanie o ochronie prawnej biegłych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych może nastręczać trudności interpretacyjne. Pozostawia pole do interpretacji czy ochrona ta dotyczy jedynie na sali sądowej czy także poza nią. W związku z powyższym proponujemy dodać na końcu słowa "od chwili ustanowienia przez Prezesa Sądu Okręgowego aż do końca okresu ustanowienia, zaś osoba wykonująca czynności biegłego w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym, a nie będąca jednocześnie biegłym sądowym ustanowionym przez Prezesa Sądu Okręgowego, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych we wszelkich przypadkach związanych z pełnioną funkcją”<br />
 +
W art. 8 ust. 2 p.3 wymienia się opinię pracodawcy o posiadaniu przez biegłego wiadomości specjalnych. Pragniemy zauważyć, że opinia taka nie jest miarodajna, gdyż pracodawca może wypowiadać się obiektywnie jedynie o posiadaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania przez pracownika prac na określonym stanowisku. Ponadto konstrukcja taka jest archaiczna biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób samozatrudnionych. Należałoby natomiast uwzględnić możliwość wydawania tego rodzaju opinii przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz uczelnie, które mają znacznie większe kompetencje do określenia zakresu wiedzy kandydata na biegłego niż pracodawca. Zdaniem PTI art. 8 ust. 2 p.3 winien przyjąć następującą treść: „opinie organów samorządu zawodowego lub organizacji naukowo-technicznej lub uczelni wyższej o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła".<br />
 +
Ponieważ, biegłym sądowym może stać się również organizacja, należy doprecyzować, kto powinien złożyć przyrzeczenie wobec prezesa sądu okręgowego oraz ukończy organizowane przez niego szkolenie z zakresu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Zdaniem PTI w art. 10 należy dodać: „W imieniu organizacji przyrzeczenie składa jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona.”, w art. 11.1 dodać: „W przypadku organizacji stanowiącej biegłego szkolenie odbywają wszyscy pracownicy, zaangażowani w proces tworzenia opinii". <br />
 +
Uważamy również, że obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji przez biegłego winno być odpowiednio udokumentowane. Zdaniem PTI w art. 11 ust. 1 należy dodać „Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach".<br /><br />
 +
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 21:29, 29 lis 2014 (CET)
 +
 
 +
Wstawiłem opinię (z niewielkimi zmianami i dodaniem stwierdzenia o niechlujstwie edycyjnym propozycji) na stronę główną. Teraz nie zlecam wysłania - zapytam A. Szczerbę, czy będzie ja firmował. [[Użytkownik:Dorożyński Janusz|Dorożyński Janusz]] ([[Dyskusja użytkownika:Dorożyński Janusz|dyskusja]]) 22:42, 30 lis 2014 (CET)

Aktualna wersja na dzień 21:42, 30 lis 2014