16-09.01: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(+odsyłącz do rozporządzenie ws. eIDAS)
(wstawienia uzgodnionego tekstu opinii)
 
Linia 1: Linia 1:
Pismo {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf}}<br />
+
{{Spis treści}}
Projekt {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx}}<br />
+
=== Materiały ===
Ocena skutków regulacji {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc}}<br />
+
Projekt projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania:
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]
+
* {{#l:160901Pismo do konsultacji i opiniowania.pdf|pismo z MC}}
 +
* projekt:
 +
** {{#l:160901Akt prawny i uzadanienie do uzg 12.09.2016..docx|tekst projektu rozporządzenia}}
 +
** {{#l:160901OSR w wersji do uzgodnień z dnia 12.09.2016 r. PLN.doc|ocena skutków regulacji }}
 +
*akty nadrzędne
 +
** [http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/713_u.htm USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst  przekazany do Senatu)]
 +
** [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=PL ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE]
 +
 
 +
=== Termin ===
 +
* 2016-09-18
 +
=== '''Opinia''' ===
 +
{| class="wikitable collapsible <!-- collapsed !!! pozostawić tak przez 1 miesiąc conajmniej -->" width=100%
 +
! '''Tekst opinii'''
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne w odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie krajowej infrastruktury zaufania pragnie zwrócić uwagę na niezwykle krótki czas jaki pozostawiono opiniodawcom do dyspozycji aby przeanalizować przedmiotowy dokument.<br />
 +
 
 +
W odniesieniu do propozycji tekstu rozporządzenia przekazujemy poniższe uwagi i sugestie.
 +
 
 +
Ad. ust. 2 § 4<br>
 +
Przepis ustępu dotyczy sprostowań oczywistych błędów pisarskich, nie wymaga jednak stosowania wymogu z ustępu 1, tj. że zmiana treści wpisu nie może prowadzić do usunięcia poprzedniej treści. Proponujemy, aby do ust. 2 dodać zdanie: „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.
 +
 
 +
Ad. ust. 4 § 6<br>
 +
Przewidziane ww. przepisem uzgadnianie polityki certyfikacji może rodzić ryzyko dotyczące selekcji algorytmów kryptograficznych. Wynika to z tego, iż  elementem polityki jest zestaw/wykaz/opis stosowanych algorytmów kryptograficznych, a uzgadnianie z certyfikowanymi dostawcami dopuszczalnych algorytmów może skłaniać do wyboru tych algorytmów wg zasady „co [dostawca] może zaoferować” zamiast „co [dostawca] powinien dostarczać”, i w konsekwencji doprowadzać do odrzucania mocniejszych, ale i trudniejszych w implementacji algorytmów na rzecz tańszych rozwiązań.<br />
 +
 
 +
Ad. terminy w dniach<br>
 +
Projekt rozporządzenia określa terminy w dniach roboczych za wyjątkiem § 8. Uważamy, że należy również w tym paragrafie podać termin w dniach roboczych.<br />
 +
 
 +
Ad. § 11.<br>
 +
Przepis tego paragrafu jest sformułowany niestarannie. Wprawdzie praktycznie identycznie sformułowany przepis występował w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów
 +
świadczących usługi certyfikacyjne [...] (definicja algorytmu szyfrowego w p. 2 § 2), ale warto obecnie dopracować dany tekst. Proponujemy zapis:  „Polityka certyfikacji Narodowego Centrum Certyfikacji określa zestaw wykorzystywanych algorytmów kryptograficznych (przekształceń matematycznych),  służących do zamiany informacji na zakodowaną (np. zaszyfrowaną lub z utworzenie jej skrótu), w razie uzasadnionej potrzeby z wykorzystaniem parametrów zależnych od zastosowanego klucza.”
 +
 
 +
Ad. ust. 4 § 15.<br>
 +
W przepisie „Kwalifikowany dostawca usług zaufania stosuje normy określone w ust. 1-3, do czasu wydania przez Komisję Europejską innych formatów, środków i procedur, o których mowa w art. 19 ust. 4 rozporządzenia ...” użyte sformułowanie "... wydania ... innych formatów, środków i procedur, ..." jest niezrozumiałe, wystarczy zamiast tego stwierdzenie "Kwalifikowany dostawca usług zaufania stosuje normy określone w ust. 1-3 do czasu wydania przez Komisję Europejską aktów wykonawczych, o których mowa w art. 19 ust. 4 ..."<br><br>
 +
 
 +
Uwagi redakcyjne.<br>
 +
 
 +
W uzasadnieniu używa się określenia narodowego centrum certyfikacji słusznie jako nazwy własnej - Narodowe Centrum Certyfikacji. Taką samą pisownię należy konsekwentnie stosować w rozporządzeniu.
 +
 
 +
Ad. ust. 1 § 2<br>
 +
Po "Organ nadzoru" jest zbędny przecinek.
 +
 
 +
Ad. § 5<br>
 +
W trzecim wierszu jest "kopi", powinno być "kopii".
 +
 
 +
Ad. § 15<br>
 +
W ust. 2 należy zmienić szyk wyrazów.<br>
 +
Jest:<br>
 +
''W przypadku świadczenia usługi wydawania kwalifikowanych certyfikatów stosuje kwalifikowany dostawca usług zaufania również normę ETSI EN 319 411.''<br>
 +
Powinno być:<br>
 +
W przypadku świadczenia usługi wydawania kwalifikowanych certyfikatów kwalifikowany dostawca usług zaufania stosuje również normę ETSI EN 319 411.<br><br>
 +
W ust. 3 należy zmienić szyk wyrazów.<br>
 +
Jest:<br>
 +
''W przypadku świadczenia usługi wydawania kwalifikowanych znaczników czasu kwalifikowany dostawca usług stosuje zaufania również normę ETSI EN 319 421.''<br>
 +
Powinno być:<br>
 +
W przypadku świadczenia usługi wydawania kwalifikowanych znaczników czasu kwalifikowany dostawca usług zaufania stosuje również normę ETSI EN 319 421.<br>
 +
 
 +
 
 +
<small>Opracowanie zespół: dr inż. Janusz Dorożyński (udział i redakcja), mgr Janusz Żmudziński, dr inż. Przemysław Jatkiewicz, dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski, mgr Tomasz Klasa</small>
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/16-09.01#Opinia
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
=== Dane o wysłaniu opinii ===
 +
Zlecone do wysłania 2016-09-19
 +
<!--
 +
Wysłane pisma/pliki:
 +
* <small>''{{#l:16-07.12.Opinia(skan)(Pismo_W_1196_ZG_16).pdf|Pismo anonsujące wysłanie opinii 26 lipca 2016 r.}}''</small>
 +
* {{#l:16-07.12.Opinia(skan)(Pismo_W_1200_ZG_16).pdf|Skan wysłanej opinii}}
 +
* <small>''{{#l:PZIP  J. Dorozynski - uwagi redakcyjne i jezykowe.pdf|Dodatkowa opinia redakcyjna i językowa (osobista J. Dorożyńskiego)}}''</small> -->
 +
<!--
 +
=== Konferencja uzgodnieniowa ===
 +
Konferencja uzgodnieniowa została zwołana na 1 sierpnia 2015 r. (ogłoszenie na stronie MC) -->
 +
<!--* {{#l:Mat-14-09_02m15.pdf|zaproszenie}}
 +
* {{#l:Mat-14-09_02m16.pdf|zestawienie uwag z uzgodnień i konsultacji}}-->
 +
<!-- odbyła się w MAiC 6 marca 2014 r. Przedstawicielem PTI był kol. Przemysław Jatkiewicz, autor opinii. -->
 +
 
 +
<!--{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
 +
! Sprawozdanie z konferencji
 +
|-
 +
|
 +
Sprawozdanie z konferencji uzgodnieniowej w ...
 +
 
 +
Sprawozdanie sporządził: ...
 +
|}-->

Aktualna wersja na dzień 09:31, 19 wrz 2016