14-11.03: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Projekt: {{#l:dokument136056biegli.pdf}}<br /> Strona projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/259060<br /> --~~~~")
 
(sformatowanie strony, wstawienie tekstu opinii)
Linia 1: Linia 1:
Projekt: {{#l:dokument136056biegli.pdf}}<br />
+
=== Materiały ===
Strona projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/259060<br />
+
Projekt ustawy o biegłych sądowych - dokumenty:
--[[Użytkownik:Jatkiewicz Przemysław|Jatkiewicz Przemysław]] ([[Dyskusja użytkownika:Jatkiewicz Przemysław|dyskusja]]) 11:30, 27 lis 2014 (CET)
+
* {{#l:Mat-14-11_03m01.pdf|pismo przewodnie do uzgodnień międzyresortowych}}
 +
* [http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/259060 strona projektu na witrynie RCL]
 +
 +
=== Termin ===
 +
* 2014-12-01
 +
 
 +
=== Opinia ===
 +
Wypracowanie opinii - patrz [[{{TALKPAGENAME}}|strona dyskusji]].
 +
 
 +
'''Tekst opinii'''
 +
{| class="wikitable collapsible" width=100%
 +
!
 +
|-
 +
|
 +
Polskie Towarzystwo Informatyczne negatywnie ocenia projekt ustawy o biegłych sądowych. Petryfikuje on stan zastany, dotychczas regulowany aktami niższej wagi. Nie porządkuje w sposób systemowy zarówno procesu opiniowania przez biegłych jak i statusu, zadań oraz zakresu działań samych biegłych, które to elementy zawarte są w licznych innych aktach prawnych (takich jak np. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulującej status biegłego skarbowego, czy kodeks postępowania administracyjnego mówiący również o opiniach biegłych w postępowaniu administracyjnym). W opiniowanym projekcie pojęcie "biegły" stosowane jest niekonsekwentnie, w jednym miejscu jako funkcja (rola procesowa w konkretnym postępowaniu), zaś w innym jako tytuł (biegły "z listy"). <br />
 +
 
 +
Pragniemy też zwrócić uwagę, że projekt ustawy nie porusza – wielokrotnie podnoszonej przez środowisko biegłych – kwestii przewlekłości wypłat wynagrodzeń dla biegłych, ich nieprzystającej do współczesnych warunków wysokości i archaicznego sposobu naliczania. <br />
 +
 
 +
Jeśli projektodawca uważa jednak, że tego typu doraźne i niekompletne rozwiązanie powinno wejść w życie, to zwracamy uwagę na następujące elementy, które zdaniem PTI powinny być zmienione.<br />
 +
 
 +
 
 +
W art. 7. ust. 1 pkt. 6 występuje warunek niekaralności za przestępstwo umyślne. Formami winy nieumyślnej są lekkomyślność oraz niedbalstwo, które nie powinny cechować biegłego, osoby zaufania publicznego.<br />
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Proponujemy w art. 7 ust. 1 pkt. 6 zamienić wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne na wymóg niekaralności.
 +
 
 +
 
 +
W art. 4. ust. 1 sformułowanie o ochronie prawnej biegłych przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych może nastręczać trudności interpretacyjne. Pozostawia pole do uznaniowości, czy ochrona ta występuje jedynie na sali sądowej czy także poza nią.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Proponujemy dodać na końcu ust. 1 słowa "od chwili ustanowienia przez prezesa Sądu Okręgowego aż do końca okresu ustanowienia, zaś osoba wykonująca czynności biegłego w postępowaniu sądowym lub przygotowawczym, a nie będąca jednocześnie biegłym sądowym ustanowionym przez prezesa Sądu Okręgowego, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych we wszelkich przypadkach związanych z pełnioną funkcją”.
 +
 
 +
 
 +
W art. 8 ust. 2 p. 3 wymienia się opinię pracodawcy o posiadaniu przez biegłego wiadomości specjalnych. Pragniemy zauważyć, że opinia taka nie jest miarodajna, gdyż pracodawca może wypowiadać się obiektywnie jedynie o posiadaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania przez pracownika prac na określonym stanowisku. Ponadto konstrukcja taka jest archaiczna biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób samo zatrudnionych. Należałoby wobec tego uwzględnić możliwość wydawania tego rodzaju opinii przez stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz uczelnie, które mają znacznie większe kompetencje do określenia zakresu wiedzy kandydata na biegłego niż pracodawca.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': Art. 8 ust. 2 p. 3 winien przyjąć następującą treść: „opinie organów samorządu zawodowego lub organizacji naukowo-technicznej lub uczelni wyższej o posiadanych wiadomościach specjalnych w zakresie określonej dziedziny wiedzy, nauki, techniki, sztuki lub rzemiosła".
 +
 
 +
 
 +
Ponieważ biegłym sądowym może stać się również organizacja, należy doprecyzować kto powinien złożyć przyrzeczenie wobec prezesa sądu okręgowego oraz ukończyćorganizowane przez niego szkolenie z zakresu przepisów dotyczących jego praw i obowiązków w postępowaniu sądowym i w postępowaniu przygotowawczym oraz zasad przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': W art. 10 należy dodać: „W imieniu jednostki organizacyjnej ustanowionej jako biegły przyrzeczenie składa jej kierownik lub osoba przez niego upoważniona.”, w art. 11 ust. 1 dodać: „W przypadku jednostki organizacyjnej stanowiącej biegłego szkolenie odbywają wszyscy pracownicy tej jednostki zaangażowani w proces tworzenia opinii".
 +
 
 +
 
 +
Uważamy również, że obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji przez biegłego winno być odpowiednio udokumentowane.
 +
 
 +
'''Rekomendacja PTI''': W art. 11 ust. 1 należy dodać „Biegły potwierdza raz w roku podniesienie swoich kwalifikacji lub kwalifikacji swoich właściwych pracowników, gdy biegłym jest jednostka organizacyjna, poprzez przesłanie prezesowi sądu okręgowego potwierdzenia odbytych szkoleń, kursów, praktyk, podjętych prac badawczych, udziałów w konferencjach lub seminariach". <br /><br />
 +
 
 +
Ponadto zwracamy uwagę na bardzo niedbałe zredagowanie projektu, co utrudnia jego czytanie. W art. 11 występuje tylko jeden ustęp, oznaczony cyfrą 1, a oznaczenie takie w tym przypadku nie jest stosowane. W ust. 1 art. 13 brak jest oznaczenia poszczególnych przepisów wyliczenia (odpowiednio jako 1), 2) itd.), ponadto w tym artykule ustęp drugi ma swoje oznaczenie (cyfrę 2) dołączoną do poprzedniego wiersza.
 +
 
 +
 
 +
Opinia w wersji dostępnej do kopiowania znajduje się na platformie opiniowania PTI WSTOIn pod adresem https://wstoin.pti.org.pl/wiki/14-11.03#Opinia
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz, dr Maciej Szmit, ??? Andrzej Szczerba, redakcja dr inż. Janusz Dorożyński
 +
 +
|}
 +
Zlecone do wysłania 2014-12-01
 +
 
 +
<!-- {{#l:14-11.03.Opinia(skan).pdf|Skan wysłanej opinii}} -->

Wersja z 21:40, 30 lis 2014