14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(Do dopracowania - wysłanie opinii wstrzymuję)
(akt.)
Linia 6: Linia 6:
  
 
'''Opinia'''
 
'''Opinia'''
{| class="wikitable" width=100%
+
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
|  
+
|
Opinia do uzupełnienia o stwierdzenie generalne.
+
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
 +
 
 +
Na wstępie przekazujemy uwagę generalną, dotyczącą obszaru ustawowego. W obecnym kształcie ustawa o dostępie do informacji publicznej, po jej najnowszej nowelizacji, zastała uwspółcześniona przez wprowadzenie ust. 2a do paragrafu 9a - otworzyła możliwość odejścia od obligatoryjnego centralnego repozytorium. Jest to krok we właściwym kierunku, ale nie radykalny. Według naszej opinii obecnie nie ma już sensu istnienie centralnego repozytorium, dedykowanego dla informacji wyjątkowo szybko tracących swa wartość (dotyczą innowacyjności). Dlatego uważamy, że niezbędne jest w ogóle usunięcie z ustawy zapisu o centralnym repozytorium informacji (nie dotyczy to metadanych) i skupienie się na rozproszonych repozytoriach udostępniających informacje u źródła ich wytworzenia. Wobec tego ustawa niestety wymaga kolejnego przeglądu i kolejnej nowelizacji.
 +
 
 +
W odniesieniu do przedmiotowego  projektu, to zapoznanie się z nim i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
 +
 
 +
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
 +
# organy administracji rządowej,
 +
# fundusze celowe,
 +
# Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 +
# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 +
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
 +
# państwowe instytuty badawcze,
 +
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
 +
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych aktów niższego rzędu przez poszczególnych ministrów.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
 +
 
 +
 
 +
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku ...” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z  art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: '''Bezwzględnie uspójnić rozporządzenia z ustawą.'''
 +
 
 +
 
 +
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.
 +
Można domniemywać iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 
 +
 
 +
Na podstawie aktualnego tekstu rozporządzenia powstaje pytanie, czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych?
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
 +
 
 +
 
 +
Kolumna „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” jest pusta we wszystkich załącznikach.
 +
 
 +
Rekomendacja PTI: '''Usunąć pustą kolumnę przy zachowaniu wskazania podstawowego źródła zestawu metadanych.'''
 +
 
 +
 
 +
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014 r.) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują, że wydany zostanie kolejny martwy przepis.
 +
 
 +
Rekomendacja ogólna PTI: '''Rozporządzenie jest istotnym i koniecznym aktem prawnym, należy je jednak dopracować przed wydaniem.'''
 +
 
 +
 
 +
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
 +
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
 +
 
 +
|
 
|}
 
|}
Zlecone do wysłania 31 stycznia 2014 r. (pierwszy raz, potem wstrzymane)
+
Zlecone do wysłania 31 stycznia 2014 r. (pierwszy raz, potem wstrzymane), po korekcie zlecone do wysłania 2 lutego 201 4 r.

Wersja z 18:49, 2 lut 2014