14-01.04.Opinia: Różnice pomiędzy wersjami

Z WSTOIn
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
(opinia i zlecenie)
(Do dopracowania - wysłanie opinii wstrzymuję)
Linia 9: Linia 9:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazuje opinię dotyczącą projektu rozporządzenia MAiC w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.
+
Opinia do uzupełnienia o stwierdzenie generalne.
 
+
Zapoznanie się z projektem i jego analiza prowadzi do poniższych stwierdzeń i rekomendacji.
+
 
+
Autorzy rozporządzenia powołują się na art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Wspomniany zapis wyszczególnia następujące podmioty:
+
# organy administracji rządowej,
+
# fundusze celowe,
+
# Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
+
# Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
+
# Narodowy Fundusz Zdrowia,
+
# państwowe instytuty badawcze,
+
# państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych.
+
jako obowiązane do przekazywania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium. Projekt rozporządzenia wyszczególnia jednak ministrów jako podmioty odpowiedzialne za realizację powyższego zapisu. Oczywiście podmioty z art. 9a ust. 2 ustawy podlegają w poszczególnych obszarach działalności odpowiednim ministrom jednakże, jest to jawna niekonsekwencja i brak spójności pomiędzy dwoma aktami prawnymi. Skutkować będzie to koniecznością wydania następnych rozporządzeń przez poszczególnych ministrów.
+
 
+
Rekomendacja PTI: '''Należy opracować załączniki dla wyszczególnionych w ustawie podmiotów lub dodać zapis iż podmioty wskazane w art. 9a ust. 2 przekazują zasób informacyjny i metadane poprzez odpowiednie ministerstwa, które będą zasilać nimi centralne repozytoria.'''
+
 
+
 
+
W załącznikach „Sposób realizacji obowiązku ...” dla poszczególnych ministrów wspomina się o przekazywaniu metadanych, tymczasem z  art. 9a ust. 2 ustawy wynika, że przekazywany ma być zasób informacyjny oraz opisujące go metadane.
+
 
+
Rekomendacja PTI: '''Bezwzględnie uspójnić rozporządzenia z ustawą.'''
+
 
+
 
+
Tabele w załącznikach zawierają między innymi kolumny „Dodatkowe wymagania  techniczne” oraz „Dodatkowy zestaw elementów metadanych”. Projekt nie wskazuje gdzie odszukać szukać źródła wskazującego na podstawowe wymagania techniczne oraz podstawowe zestawy metadanych.
+
Można domniemywać (mocno naciągane) iż podstawowe wymagania techniczne zawarte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
+
 
+
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
+
 
+
 
+
Na podstawie aktualnego tekstu rozporządzenia powstaje pytanie, czy podstawowym zestawem metadanych są metadane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych?
+
 
+
Rekomendacja PTI: '''Należy wskazać w rozporządzeniu źródła podstawowych wymagań i metadanych.'''
+
 
+
 
+
Kolumna „Dodatkowy zestaw elementów metadanych” jest pusta we wszystkich załącznikach.
+
 
+
Rekomendacja PTI: '''Usunąć pustą kolumnę przy zachowaniu wskazania podstawowego źródła zestawu metadanych.'''
+
 
+
 
+
Ogólnikowość projektu rozporządzenia jak i krótki termin (15 marca 2014 r.) jaki mają podmioty na przekazanie metadanych oraz wskazane powyżej wątpliwości spowodują, że wydany zostanie kolejny martwy przepis.
+
 
+
Rekomendacja ogólna PTI: '''Rozporządzenie jest istotnym i koniecznym aktem prawnym, należy je jednak dopracować przed wydaniem.'''
+
 
+
 
+
Opracowanie: dr inż. Przemysław Jatkiewicz<br>
+
Współpraca i redakcja: dr inż. Janusz Dorożyński
+
 
+
 
|}
 
|}
Zlecone do wysłania 31 stycznia 2014 r.
+
Zlecone do wysłania 31 stycznia 2014 r. (pierwszy raz, potem wstrzymane)

Wersja z 08:29, 31 sty 2014